وضعیت امکانات عملیاتی شبکه(گزارش دوم-نیروی انسانی)


 نام ونام خانوادگی : ایرج مقیمی شهری

تاریخ تولد:1350/01/28

شروع همکاری با دامپزشکی:1379/11/24

آخرین مدرک تحصیلی:دکتری حرفه ای

رشته تحصیلی:دامپزشکی

مسئولیت فعلی:رئیس شبکه

وضغیت خدمت:رسمی

******************************************************************************************

 نام ونام خانوادگی : مهدی یعقوبی

تاریخ تولد:1351/03/02

شروع همکاری با دامپزشکی:1373/06/12

آخرین مدرک تحصیلی:لیسانس

رشته تحصیلی:حقوق

مسئولیت فعلی:معاون شبکه- مالی

وضعیت خدمت: رسمی

****************************************************************************************

 نام ونام خانوادگی : علی دهقانپور

تاریخ تولد:1357/02/25

شروع همکاری با دامپزشکی:1378/11/03

آخرین مدرک تحصیلی:فوق لیسانس

رشته تحصیلی:اصلاح نباتات

مسئولیت فعلی:کارشناس صدور پروانه- GIS دام- GISطیور- سامانه رهگیری Trace-آمار- گزارشات ماهانه- IT

وضعیت خدمت: رسمی

 **************************************************************************************

 نام ونام خانوادگی : مجید عیدی زاده

تاریخ تولد:1351/07/01

شروع همکاری با دامپزشکی:1384/07/01

آخرین مدرک تحصیلی:لیسانس

رشته تحصیلی:فقه ومبانی حقوق

مسئولیت فعلی:کارشناس اداری-قرنطینه

وضغیت خدمت:کارمشخص

**************************************************************************************

نام ونام خانوادگی : عباس نادری 

تاریخ تولد:1342/01/02                      

شروع همکاری با دامپزشکی:1368/10/18

آخرین مدرک تحصیلی:دیپلم

رشته تحصیلی:فنی

مسئولیت فعلی:کمک کارشناس -مایه کوبی-نقلیه

وضغیت خدمت:رسمی آزمایشی

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

نام ونام خانوادگی : حمید رجبی باغ آسیا 

تاریخ تولد:1362/08/08

شروع همکاری با دامپزشکی:1390/02/01(شروع طرح)

آخرین مدرک تحصیلی: لیسانس

رشته تحصیلی: علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

مسئولیت فعلی:فنی -مسئول آزمایشگاه

وضغیت خدمت:قرارداد حجمی

****************************************************************************************

  نام ونام خانوادگی : مرتضی حسینی

تاریخ تولد:1360/06/05

شروع همکاری با دامپزشکی:1389/10/01

آخرین مدرک تحصیلی:لیسانس

رشته تحصیلی:مهندسی علوم دامی

مسئولیت فعلی:کارشناس شبکه-فنی

وضغیت خدمت:قرارداد حجمی

 *******************************************************************************

نام ونام خانوادگی : حسن وفایی

تاریخ تولد:1342/04/02

شروع همکاری با دامپزشکی:1368/07/01

آخرین مدرک تحصیلی:دیپلم

رشته تحصیلی:فنی

مسئولیت فعلی:کمک کارشناس-کارپردازی-نقلیه

وضغیت خدمت:رسمی

 *********************************************************************

 نام ونام خانوادگی : عباس معامله گر

تاریخ تولد:1335/05/04

شروع همکاری با دامپزشکی:1367/03/01

آخرین مدرک تحصیلی:فوق دیپلم

رشته تحصیلی:دامپزشکی

مسئولیت فعلی:کارشناس نظارت-بازرسی فرآورده ها

وضغیت خدمت:رسمی

*******************************************************************************************

 نام ونام خانوادگی : مهدی جزنوئی

 تاریخ تولد:1371/02/14

 شروع همکاری با دامپزشکی:1393/08/10

 آخرین مدرک تحصیلی:لیسانس

 رشته تحصیلی:علوم آزمایشگاه دامپزشکی

 مسئولیت فعلی:کارشناس آزمایشگاه-فنی

 وضغیت خدمت:طرح نیروی انسانی

  ××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

نام ونام خانوادگی : غلامرضا زاهدی نیا

تاریخ تولد:1339/10/01

شروع همکاری با دامپزشکی:1367/11/01

آخرین مدرک تحصیلی:دیپلم ردی

رشته تحصیلی:علوم انسانی

مسئولیت فعلی:تکنسین فنی -انباردار

وضغیت خدمت:رسمی آزمایشی

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

نام ونام خانوادگی : محمد رضا قلاسی پور

تاریخ تولد:1353/06/28

شروع همکاری با دامپزشکی:1375/12/20

آخرین مدرک تحصیلی:فوق دیپلم

رشته تحصیلی:دامپزشکی

مسئولیت فعلی:کمک کارشناس-فنی 

وضغیت خدمت:قرارداد مشخص

 ×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

  نام ونام خانوادگی : محمد زمانی

تاریخ تولد:1339/03/18

شروع همکاری با دامپزشکی:1389/05/01

آخرین مدرک تحصیلی:دیپلم

رشته تحصیلی:بازرگانی

مسئولیت فعلی:راننده

وضغیت خدمت:بخش خصوصی - خودرویی

 ×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

 نام ونام خانوادگی : علی چشمه سفیدی

تاریخ تولد:1364/01/15

شروع همکاری با دامپزشکی:1386/11/14

آخرین مدرک تحصیلی:فوق دیپلم

رشته تحصیلی:دامپزشکی

مسئولیت فعلی:کاردان دامپزشکی-مسئول پست

وضغیت خدمت:حجمی 

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× 

 نام ونام خانوادگی : علی سقاب

تاریخ تولد:1348/06/01

شروع همکاری با دامپزشکی:1369/12/01

آخرین مدرک تحصیلی:دیپلم

رشته تحصیلی:فنی

مسئولیت فعلی:امور دفتری-فنی

وضغیت خدمت:رسمی آزمایشی

 ××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

 نام ونام خانوادگی : طاهره محمدی ثانی

تاریخ تولد:1348/04/04

شروع همکاری با دامپزشکی:1381/05/01

آخرین مدرک تحصیلی:پنجم ابتدائی

رشته تحصیلی:××××

مسئولیت فعلی:خدماتی 

وضغیت خدمت:کارمشخص

 ×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

 نام ونام خانوادگی : فریدون نصیری مقدم

تاریخ تولد:1354/04/21

شروع همکاری با دامپزشکی:1390/12/24

آخرین مدرک تحصیلی:فوق دیپلم

رشته تحصیلی:دامپزشکی

مسئولیت فعلی:کمک کارشناس-فنی

وضغیت خدمت:طرح نیروی انسانی

 ××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

نام ونام خانوادگی : مصطفی یعقوبی بهاباد

تاریخ تولد:1370/03/14

شروع همکاری با دامپزشکی:1392/02/01

آخرین مدرک تحصیلی:فوق دیپلم

رشته تحصیلی:دامپزشکی

مسئولیت فعلی:کمک کارشناس-پست قرنطینه

وضغیت خدمت:طرح نیروی انسانی

 *************************************************************************************

********************************************************************************************************

بازنشستگان:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 88 بازدید
مهمان

باسلام.شایدیکی ازدلایل ضعف ادارات شهرستان ما که دراین گزارش مشهوداست گرایشات وتحصیلات غیرمرتبط باپست سازمانی کارکنان دولت می باشد.اگرنیروهای قراردادی نباشندمی شودگفت هیچکدام ارتباطی بادامپزشکی ندارندکه این خوددرآینده مشکل سازخواهدبود