کارتان بهتر خواهد شد اگر...........آقای مدیر!!!

"یک مدیرموفق اقلیم کوچکی از جغرافیای سرزمین دلش را به نام کارکنانش میکند"

1-بدانید،چرا کارکنان،آنچنان که شما می خواهید باانگیزه وبانشاط نیستند.

2-دلایل شکست وناکامی افراد را شناسائی کنید.

3-عوامل نهفته درپشت هررفتاررابشناسید.

4-کارکنان راتشویق کنید تاخودشان مطابق سلیقه خود امور ووظایف خودرابرنامه ریزی کنند

5-موقعیتهایی که سبب شکوفایی انگیزه میشود را شناسائی کنید

6-تلاش افراد را باتشویق درابتدای کار وتمجید درانتهای کار پاسخگو باشید.

7-به کارکنان خود فرصت افزایش آگاهی های خود بدهید.

8-ازهمه مسائل جاری باخبر باشید.

9- خودتان فردی باانگیزه وتصمیم گیر باشید.

10-نقاط ضعف را شناسائی وبرای رفع آن بکوشید.

11-درحد توان محیط کار را لذت بخش وآرامش بخش کنید.

12-درتمام شرایط وموقعیتها،رفتاری یکنواخت داشته باشید.

13-به جای پرداختن به نکات منفی ،نکات مثبت را برجسته کنید.

14-برای همه کارها شرح وظایف بنویسید.

15-برای جذب افراد دارای توانایی وتجربه کافی کوشا باشید.

16-اهدافتان را مشخص کنیدوخودتان فردی باانگیزه باشید

17-زیاد سخت نگیرید وبه کارکنان خود اعتماد وکارها را تمام وکمال به آنها بسپارید ونتیجه را تحویل بگیرید.

18-ازکلمات مثبت استفاده کنیدواحساس خود رابادیگران سهیم شوید.

19-درحداقل فرصت بدست آمده شاخه گلی را بو کنید.

20-گاهی دقایقی را پیاده روی کنید.

21-گاهی درسکوت به کودک درونتان گوش کنید.

22-نقدپذیر،انعطاف پذیر ،خنده رو،وفادارومهربان باشید. 

23-مردم رابی بهانه دوست بدارید حتی آنهایی که با شما همفکر ونظرنیستند.

24- به قول خود عمل کنید بدانید که خدا هم شمارا دوست دارد .

25- هیچ وقت درسایه دیگری قرار نگرفته وتصمیم گیری نکنید. 

 درپایان نیازی به آرزوی موفقیت برای شما نیست چراکه مطمئنا شما موفقید.....

بدروود

 

 منبع:کتاب لطفا مدیر موفقی باشید.محمود نامنی

/ 0 نظر / 35 بازدید