عملکرد مایه کوبی علیه بیماری شاربن (گوسفند)

با این مقدمه اندک وپیرو قرار قبلی عملکرد واکسیناسیون شاربن شبکه دامپزشکی شهرستان در خصوص دام گوسفند را به صورت نموداری ارائه میکنیم لذا لازم دیدیم قبل از درج نمودار درخصوص پاره ای از کلمات استفاده شده در جداول یا نمودارها که ممکن است شما مخاطب عزیز رادچارابهام کند توضیحاتی ارائه کنیم:

شهر:منظور واحدهای دارای خصوصیات وجمعیت شهری که درحومه آن دام نگهداری می شود هرچند غالب واحدهای حومه نیز دارای کد اختصاصی می باشند. ولی هستند درحواشی که ،اقدام به نگهداری دام نیز میکنند.در شهرستان ما لفظ شهر برای کاخک-بیدخت-قصبه شهر-جویمند(گناباد) استفاده می شود.

مزارع ترکیبی:واحدهای دامداری که دام مخصوصی را پرورش نداده واقدام به نگهداری دام به صورت ترکیبی میکنند مانند گاو-گوسفندو....هر چند مورد تایید دامپزشکی نبوده اما به لحاظ رسالت سازمانی تحت عملیات مایه کوبی قرار می گیرند.

مرتع:واحدهایی که غالبا بدون جمعیت انسانی بوده اما درمواقع تزریق مایه دارای جمعیت دامی می باشند ویا دام ها بدون جمعیت انسانی درآن محل نگهداری می شود.(به جز عشایر)

مجتمع دامی:به آندسته از واحدهایی گفته می شود که درعین اینکه هر واحد دارای خصوصیات مستقل یک واحد بوده اما به دلیل اجتماع آنها دریک مکان واحد از یک کد بهره می برند مانند مجتمع گاوداری دامشهر-کوشش بیدخت-عقیل و... 

وضعیت عملکردی واکسیناسیون شاربن (گوسفند)

وضعیت پراکنشی نیروهای فنی طی تزریق شاربن درواحدهای مختلف

 

 

 

/ 0 نظر / 79 بازدید